عربي

سؤالات امتحانی-تست عربی-مطالب خواندنی و لینک های آموزشی

طرح درس عربی 1 مبتنی بر IT

نمونه طرح درس روزانه

نمونه طرح در روزانه عربی1 مبتنی برit

نوع طرح درس:طرح درس روزانه

کتاب:عربی1

پایه:اول متوسطه

عنوان درس:العبرة

موضوع درس:مشتق و روش ساخت آن

صفحات36تا44

مدت:70دقیقه

نام آموزشگاه:بنت الهدی

تعداد دانش آموزان:20

نام دبیر:کمال الدین پلنگی

اهداف رفتاری

1-آشنایی با مبحث جامد و مشتق

2-آشنایی با دو قسم از اسم های مشتق یعنی اسم فاعل و اسم مفعول

اهداف جزئی درس

1-با معنی درس و اصطلاحات تازه درس آشنا شود.

2-ترجمه درس را بداند.

3-روخوانی روان و صحیح متن را بداند.

4-آشنایی با مشتقات رایج در زبان فارسی مانند:فقراء،صاحب،معظَّم،مخلوق،واجب...

5-با کلمات و ترکیب های تازه در ترجمه آشنا شود.

6-در ترجمه یک متن ساده با ساختار آموخته شده مهارت پیدا کند.

7-آشنایی با واژه هایی که ریشه قرآنی دارند مثل:أیها الناس ،الأمر بالمعروف،عمل المرسلین،منذرون....

اهداف رفتاری

حیطه های شناخت

معنی و اصطلاحات تازه ی درس را بیان نماید

دانش

متن را ترجمه کند

درک و فهم

مشتق را تعریف کند و روش ساخت مشتق اسم فاعل و اسم مفعول را بیان نماید

درک و فهم

مشتق اسم فاعل و اسم مفعول را در متن تشخیص دهد

ارزیابی و قضاوت

مشتق اسم فاعل و اسم مفعول را به اندوخته های خود بیافزاید

ترکیب

چند نمونه اسم فاعل ومفعول مجرد و مزید را در قرآن تشخیص دهد

قضاوت

از کلمات داده شده اسم فاعل و اسم مفعول مجرد و مزید بسازد

ترکیب

 

نگرش ها

فراگیران با مقایسه زبان فارسی و عربی و ظرافت و زیبائی موجود میان دو زبان از ترجمه کردن لذت ببرندوبه کاربد مشتقات در جملات عربی علاقه نشان داده و کنجکاو شوند.

مهارت ها

فراگیران به این نتیجه برسند که یادگیری قواعد هر درس تأثیر بسزائی در فهم متون آن درس دارد و بایستی یادگیری قواعد در جهت ترجمه و فهم متون قرار گیرد.

پیش نیاز

شناخت و تشخیص افعال ثلاثی مجرد و مزید  موضوع قواعد درس 2و3

روش های تدریس

1-یاران در یادگیری:استفاده از این روش تدریس به طور مثبت بر یادگیری تحصیلی،توسعه اجتماعی و عزت نفس یادکیرنده اثر می گذارد.

2-همیاری و مشارکت گروهی:تقسیم کردن دانش آموزان به 5 گروه برای فعالیت درسی به صورت گروهی براساس مطالب درسی

3-روش پرسش و پاسخ:بین معلم و دانش آموز و دانش آموز به دانش آموز برای رسیدن به پاسخ سوالات

4-روش حل مسئله:در این روش دانش آموزان براساس مهارت ها و تفکر و اندیشه ی جمعی و گروهی به اهمیت کاربرد مشتقات در جمله ها پی خواهد برد

وسایل کمک آموزشی

دفتر حضور و غیاب-کتاب عربی1-کتاب کار-تخته و گچ های رنگی تابلوهاو لوحه های از پیش طراحی شده سی دی های آموزشی-کارگاهIT

قبل از شروع درس                                 زمان 8دقیقه

­1-ورود به کلاس

2-سلام و احوال پرسی با دانش آموزان

3-حضور و غیاب و بررسی وضعیت فیزیکی و روحی و روانی دانش آموزان و توجه به گروه بندی آنها

4-توجه به وضعیت فیزیکی کلاس

5-نوشتن عبارت مبارک«بسم الله الرحمن الرحیم»بر روی تخته سیاه

6-نوشن تاریخ و نام موضوع درس در تخته

7-بررسی تکالیف درس قبل دانش آموزان

 

 

تعیین رفتارهای ورودی                           زمان:2دقیقه

نوشتن آیه مبارکه یا یک حدیث از پیامبر(ص) یا بزرگان دین به همراه ترجمه آن در تخته یا وایت برد یا کامپیوتر و متوجه دادن دانش آموزان به آمدن موضوع قاعده درس در متون دینی و اهمیت آن در عربی و زبان روزمره

ارزشیابی تشخیصی                               زمان:5دقیقه

1-سوالاتی از درس شناخت فعل های ثلاثی مجرد و باب های مزید از دانش آموزان پرسیده می شود.

2-صرف فعل های ماضی و مضارع افعال مجرد و مزید پرسیده می شود.

3-وزن های ماضی و مضارع ابواب ثلاثی مزید جهت یادآوری از فراگیران پرسیده می شود.

آماده سازی و ایجاد انگیزه                      زمان:5دقیقه

1-جملات و آیات از پیش نوشته شده در لوحه ها توسط گروه ها بررسی شود مشتقات داخل متن با خط درشت مشخص شده باشد.تا فراگیران به طور ضمنی با مشتقات عربی رایج در زبان فارسی آشنا گردند.

ارائه درس                                         زمان:10دقیقه

ابتدا معلم جهت آماده سازی و ایجاد فضای لازم،اشاره ای کوتاه به داستان های قرآن و فلسفه ی طرح آن ها در قرآن می نماید و سپس متن درس چهارم را مطابق دو درس گذشته یه شیوه ی روائی خطابی می خواند و از دانش آموزان می خواهد که آن را تکرار کنند.آنگاه معلم به شرح کلمه ها و ترکیب های تازه درس می پردازد به طوری که دانش آموزان بتوانند با پیش خوانی و مطالعه ی قبلی که در خانه انجام داده اند خود به ترجمه ی آن بپردازند و در صورت لزوم معلم به تصحیح و تعدیل ترجمه آنان می پردازد.سایر نکات مرتبط با قواعد درس چهارم را می تواند در هنگام تدریس متن و یا بعد از تدریس قواعد با طرح سؤال به دانش آموزان تفهیم و آنان را وادار به تفکر کند تا خود پاسخ آن را بیابند.

تدریس قاعده درس مبتنی بر:یاران در یادگیری(یادگیری یاران)مدت 35دقیقه 

مراحل اجرای الگوی تدریس یاران در یادگیری:1-سازماندهی در کلاس:تشکیل گروه های 4تا5نفره 2-طرح مسأله یا موضوع توسط معلم3-دعوت به فکر کردن(از فراگیران می خواهیم به مدت 5دقیقه به تنهایی فکر کنند.4-مکتوب نمودن افکار به صورت انفرادی5-بحث و تبادل نظر دو نفری:فراگیران باید دو نفری کنار هم قرار گرفتهبا یکدیگر مشورت نموده و جواب های خود را روی یک برگه بنویسند.6-بحث و تبادل نظر چند نفره:از افراد گروه می خواهیم ضمن تبادل نظر،پاسخ های پیشنهادی خو را تجزیه و تحلیل کنند و به جمع بندی نتایج بپردازند7-ارائه ی فعالیت ها توسط یک نفر به عنوان نماینده ی گروهها:یک نفر به عنوان نماینده،نتیجه ی فعالیت گروه خود را به کلاس ارائه می دهد.8-نقد و بررسی توسط گروه های دیگر9-ارزشیابی معلم از فعالیت گروه ها 10-جمع بندی و نتیجه گیری توسط معلم.

فعالیت های بعد از تدریس(جمع بندی و نتیجه گیری)زمان:4دقیقه

در این مرحله نماینده ی گروه ها و یا یکی از اعضای هر گروه هرکدام بخشی از موضوعات مطرح شده اعم از تعریف مشتق ساختن انواع مشتق(اسم فاعل مجرد و مزید)نحوه ی ترجمه آنها توضیح دهند.و در صورت لزوم معلم در تدوین نتیجه با دانش آموزان مشارکت می کند.

ارزشیابی پایانی                                  زمان:3دقیقه

با استفاده از کارگاه«it»از دانش آموزان و فراگیران خواسته می شود وارد سایتatc.sub.ir شده تست مربوط به اسم فاعل و اسم مفعول را انجام دهند.

تعیین تکلیف                                      زمان:دو دقیقه

-از دانش آموزان خواسته می شود تمارین درس داده شده را برای جلسه آینده در دفترخود بنویسند.

-تمارین کتاب را بررسی کرده و برای آزمون کلاس جلسه ی آینده از درس جدید آماده باشند.

-ده آیه از قرآن کریم را که در آن ها مشتق اسم فاعل و اسم مفعول مجرد و مزید بکاررفته یافته سپس همراه با ترجمه در دفتر خود بنویسند.

Cd-مربوط به درس را از آموزشگاه تحویل گرفته استفاده نمایند.

اختتامیه                                          زمان:1دقیقه

لوحه ها و سایل لازم تدریس را جمع آوری کرده و تخته پاک می گردد و با ذکر صلوات جلسه ختم آن اعلام می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲ اسفند۱۳۸۹ساعت 11:11  توسط كمال الدين پلنگي  |